cvr

Vedtægter for Ulkebøl Gymnastik

§ 1.

Foreningens navn er Ulkebøl Gymnastik. Foreningen er stiftet d. 22. April 2009. Dens hjemsted er Sønderborg Kommune.

 

§ 2.

Foreningens formål er at samle foreningens medlemmer om en sund, opdragende idræt og andet kulturelt virke.

 

§ 3.

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, når de vedkender sig foreningens formål og nærværende vedtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke udelukkelsen (kendelsen) på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 4.

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned og indkaldes ved bekendtgørelse i forenings medlemsblad og/eller i lokalt dagblad og/eller på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke med i afgørelsen), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Stk. 5. Der føres en protokol over vedtagne beslutninger. Den underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.

  

§ 5.

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent.
2.  Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3.  Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4.  Behandling af indkomne forslag.
5.  Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Revisorer
6.  Eventuelt

 

§ 6.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 7.

Stk. 1. Foreningens ledes af en bestyrelse på min. 5 medlemmer, som kan vælges for en periode af ét eller to år.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden samt fastsætter foreningens kontingent.

Stk. 3. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved vidtgående beslutninger af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 4. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslaget.

Ved stemmelighed er det formand, kasserer og næstformand, der har den endelige afgørelse.

Stk. 5. Beslutninger taget på bestyrelsesmøder skrives til referat, som sendes rundt til bestyrelsen på mail til godkendelse inden 2 uger efter mødets afholdelse.

 

§ 8.

Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 9.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger sæson fra den 1. Juli og til den 30. Juni, hvor efter bestyrelsen afgiver driftsregnskabet og status til revisionen.

Stk. 2. Revisionen består af 2 personer, der er på valg hvert år.

 

§ 10.

Stk. 1. Beslutningen om foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål særlig indkaldt generalforsamling. Vedtagelsen skal ske med 2/3 flertal af de fremmødte afgivne gyldige stemmer.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutningen om anvendelse af foreningens evt. formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål, gerne på området for gymnastik.

Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage, før afvikling af formue m.m. er effektueret.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 02. april 2019.

Lone K. Petersen, formand og Tomas Grønlund , dirigent