Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ulkebøl Hallens cafeteria. Dato kommer!

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Afl æggelse af bestyrelsens årsberetning

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af

a. Bestyrelsesmedlemmer

b. Revisorer

6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formand Lone Petersen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.